Samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar og miljøutfordringene på alvor og vi tenker bærekraft gjennom hele verdikjeden. Vårt arbeid skal være et positivt bidrag til enkeltmennesket, befolkningen og miljøet. Dette gjør vi gjennom å utfordre og utvikle bransjer, ansatte og bygge varige verdier. Vi har til enhver tid 15 % lærlinger i Ellingard Gruppen.

Vi tar samfunnsansvar og miljøutfordringene på alvor og vi tenker bærekraft gjennom hele verdikjeden. Vårt arbeid skal være et positivt bidrag til enkeltmennesket, befolkningen og miljøet. Dette gjør vi gjennom å utfordre og utvikle bransjer, ansatte og bygge varige verdier. Vi har til enhver tid 15 % lærlinger i Ellingard Gruppen.

Fokus på lærlinger og videreutdanning

Vi har tro på langsiktig investering i kompetanse hos hver enkelt ansatt. Dette gir bedriften, kunden og den ansatte trygghet, kvalitet og forutsigbarhet.

Våre ambisjoner er at mer enn halvparten av våre ansatte til enhver tid skal ha norske fagbrev. Vi ønsker at det til enhver tid skal være 15 % lærlinger blant våre entreprenørselskaper. I Ellingard Gruppen er vi opptatt av at de ansatte skal ha muligheten til å ta fag– og videreutdanning. Dette sikrer personlig utvikling hos de ansatte, verdifull kunnskap i selskapet og leveranser med høy kvalitet til våre kunder. Vårt fokus på lærlinger har blitt et viktig suksesskriterie for Ellingard Gruppen.

Ellingard Gruppen jobber bevisst og langsiktig for å skape et godt arbeidsmiljø som forebygger skader og sykdom hos våre ansatte og samarbeidspartnere.

Godt arbeidsmiljø handler om å redusere risiko for farer og ulykker, samt aktivt fokusere på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

Vi fokuserer på sikkerhet når vi gjennomfører våre prosjekter og jobber systematisk og målrettet med dette hver dag.

Dette skaper trygghet for våre kunder, ansatte og leverandører.

Vi tenker HMS

Vi tar miljøet på alvor

I Ellingard Gruppen jobber vi systematisk med miljøtiltak som energi- og logistikkeffektivisering, avfallshåndtering, digitalisering og god innkjøpspolitikk.

Fokus på teknologiutvikling og innovasjon skal sørge for redusert miljøpåvirkning. Sett opp mot kvalitet og pris vektlegger vi å benytte de mest miljøvennlige produktene og løsningene på markedet.

Vi stiller økte krav om miljøsertifisering og bruk av miljøvennlige produkter og tjenester overfor våre leverandører. Vi søker å levere materialer som oppfyller BREEAMs miljøsertifiseringer. 

 

Vi jobber systematisk med å være oppdaterte og følge bransjenes standarder.

Våre selskaper har ulike sertifiseringer i sine respektive bransjer. Dette er et kvalitetsstempel på oss som leverandør og vårt arbeid som igjen skaper trygghet for våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere.

Sertifiseringer