Profesjonelt utført bygningsvern

Historisk og antikvarisk bygningsvern

Hensikten med restaurering er å ivareta de historiske, arkitektoniske og bruksmessige egenskapene ved et bygg. Å bevare et byggs autentisitet som inspirasjon til kommende generasjoner er en viktig del av vår fagkunnskap – og et arbeid vi er stolte av å kunne levere. 

Kunnskap om bruk av originale materialer og hvordan de fungerer på underlaget, samt god kjennskap til gamle håndverksteknikker er avgjørende for å lykkes. 

Vi har lang erfaring innen kalkpuss, muring med kalkmørtel, stucco lustro, mineralittpuss, murverk, bindingsverkmuring, marmor relieffer, tilhugde steinornamenter, natursteinsmurer, utskifting av alle typer stein, terrazzorehabilitering med mer. 

I tillegg har vi et eget laboratorium hvor vi kan finne tilbake til originale resepter innen terrazzo, kalkpuss, stucco lustro ogmineralittpuss.  

Vi har sentral godkjenning for utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3, som er den høyeste klassen innenfor bevaringsarbeid. Byggverkene som faller inn under denne kategorien er ofte av stor kulturell, historisk eller arkitektonisk betydning.

antikvarisk detalj på fasade

Ellingard bygningsvern – vi får bygg til å leve igjen

Vi tilbyr utførelse av bygningsvernkontrakter (NS, rammeavtale, håndverkstjenesteloven) med et tverrfaglig tilbud innen steinfaget og murerfaget for prosjekter med behov for spesialkompetanse innen disse fagområdene. 

Med mange års erfaring innen bygningsvern i ærverdige bygninger kan vi tilby en komplett pakke som inneholder administrativ bistand til søknader og opinionsdannende arbeid i forprosjekt. I tillegg har vi også kompetanse til å bistå på den fysiske siden – med en helhetlig tilnærming til vedlikehold, restaurering og bevaring av bygninger over tid. Vi har en høy faglig integritet og garanti for at utførelsen blir riktig på første forsøk. 

Dette omfatter beskyttelse, rehabilitering og pleie av bygninger som har antikvarisk verdi, samt fokus på at prosjektene gjennomføres innenfor disse prinsippene.  

Rehabilitering etter tilbakeføringsprinsippet

Tilbakeføringsprinsippet – eller enhetsstilprinsippet – forsøker å gjenskape en bygning i en tidligere fullstendig tilstand. Kopiering brukes der hvor autentiske deler ikke finnes eller ikke kan brukes videre. Her benytter man tilsvarende verktøy som opprinnelig for at utseende på materialene er autentisk. 

Vedlikehold etter konserveringsprinsippet

Prinsippet om konservering har som mål å bevare de eksisterende delene av en bygning så mye som mulig, eventuelt med mindre reparasjoner og konserverende vedlikehold. Autentisiteten blir da viktigere enn både estetikk og funksjonalitet. I sin mest ytterliggående form kan dette bli referert til som “ruinvern”. Det innebærer å tillate bruk av moderne metoder for å sikre en best mulig bevaring av materialet.

Synlige reparasjoner når vi jobber etter ekvivalentprinsippet 

Alle tidsperioder i bygget er like viktige og arbeidene som skal gjøres skal gjøres for å vise alle fasene av utbyggingen historisk. Det historiske ekvivalensprinsipp sier at alle perioders tilføyelser til en bygning må ses på som like verdifulle og at bygningen slik framstår som en historieforteller. Å restaurere en bygning tilbake til sin opprinnelige tilstand vil dermed være å forfalske historien. Man ønsker derfor å gjøre minst mulig endringer fra eksisterende tilstand.  

Ta gjerne kontakt med oss om antikvarisk bygningsvern:  

Bjarg W. Andersen

Mester i Steinfaget / Prosjektleder

Mobil: 906 88 607

E-post: bjarg@ellingard.no

Frode Iversen

Murmester/Prosjektleder